regulamin obiektu

Regulamin obiektu Gospodarstwa Agroturystycznego „Nad Stawem”
Przyjmuje się, że każda osoba zgłaszająca zainteresowanie pobytem, rezerwująca pobyt oraz przebywająca na terenie gospodarstwa agroturystycznego akceptuje poniższy regulamin bez zastrzeżeń i
zobowiązuje się do jego przestrzegania. Ze względu na to, iż do dyspozycji Gości oddajemy podczas ich pobytu majątek znacznej wartości, który jest nadzorowany, uprzejmie prosimy o jego poszanowanie, utrzymanie w takim stanie w jakim został Gościom powierzony oraz dostosowanie się do zaleceń niniejszego regulaminu.
1) Wstęp na strefę gastronomiczną oraz rekreacyjną jest bezpłatny
3) Każdy korzystający z naszych usług zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., a także do zachowania porządku i czystości w miejscach pobytu.
4) Goście zobowiązują się żyć w zgodzie z innymi korzystając ze wspólnych pomieszczeń.
5) Każdy korzystający z usług zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich strat i uszkodzeń występujących podczas pobytu. Za wszelkie zniszczenia na terenie budynku lub gospodarstwa odpowiada każdy uczestnik indywidualnie, za dzieci i młodzież odpowiadają rodzice bądź opiekunowie. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia zadośćuczynienia za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego
6) Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze mają prawo wymówić przebywanie na terenie gospodarstwa w trybie natychmiastowym.

7) Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie przebywających gości w obiekcie.
8) Goście mogą korzystać z grilla/ogniska po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzami
9) Osobom pod wpływem alkoholu zabrania się zbliżania do paleniska. Po zakończeniu grilla/ogniska należy wygasić ogień.
10) W altanie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie dozwolone jest w miejscach do tego przeznaczonych na zewnątrz.
11) Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci do lat 14 powinny znajdować się pod ciągłym nadzorem rodziców bądź opiekunów.
12) Gospodarze mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas
poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu turystycznego wyrządzając szkodę w mieniu obiektu turystycznego lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie turystycznym, albo też winny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu turystycznego.
13) Zwierzęta mogą przebywać na terenie gospodarstwa tylko z ważną kartą szczepień. Psy powinny być trzymane na smyczy i wyprowadzane w kagańcu. Właściciele zwierząt przebywających zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawionych przez ich zwierzęta.
14) Bezwzględnie zabrania się:
*Palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,

*Używania otwartego ognia
*Używania butli gazowych,
*Grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
*Ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
*Dewastowania infrastruktury obiektu,
*Zakłócania porządku,
*Zaśmiecania terenu,
*Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, oraz środków odurzających,
15) Nieznajomość regulaminu NIE zwalnia z odpowiedzialności.

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO „Nad Stawem”

1. Teren pola namiotowego jest terenem prywatnym. Przebywanie na terenie pola oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Doba „namiotowa” trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje właściciel.
4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00–6:00.
5. Osobom i grupom zorganizowanym, wobec których istnieje duże
prawdopodobieństwo nieprzestrzegania regulaminu i naruszania zasad
koegzystencji między ludzkiej, właściciel ma prawo odmówić zameldowania bez podania dodatkowych przyczyn.
6. Wszelakich formalności meldunkowych oraz płatności dokonuje się w dniu przyjazdu.
7. Opłaty za pobyt pobierane są z góry, a wcześniejszy wyjazd nie
upoważnia do zwrotu należności.
8. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.

9. Na polu namiotowym istnieje możliwość podłączenia do prądu.
10. Korzystanie z sanitariatów możliwe jest całą dobę. Dostęp do umywalni, toalet jest bezpłatny.
11. Dzieci na terenie Pola Namiotowego znajdują się pod opieką rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne.
Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i sprzętów znajdujących się
na polu musi odbywać się pod nadzorem osób dorosłych.
Właściciel pola nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
12. Zwierzęta mogą przebywać na polu namiotowym tylko z ważną kartą szczepień. Psy powinny być trzymane na smyczy i wyprowadzane w kagańcu.
13. Właściciele zwierząt przebywających na polu zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawionych przez ich zwierzęta.
14. Bezwzględnie zabrania się:
*palenia papierosów w namiocie
*Palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,
*Okopywania namiotów,
*Ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody gospodarza.
*Używania otwartego ognia w namiotach,
*Używania butli gazowych,
*Grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
*Ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
*Dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
*Zakłócania porządku na polu namiotowym,
*Zaśmiecania terenu pola namiotowego,
*Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, oraz środków odurzających,
15. Kierownictwo pola nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i/lub zniszczenie dóbr przywiezionych przez klienta.
16. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie pola. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie pola zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie według aktualnie obowiązujących cen.
17. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu upoważnia kierownictwo pola do pozbawienia możliwości dalszego pobytu na polu.
18. Nieznajomość regulaminu NIE zwalnia z odpowiedzialności.
Cennik:
Namiot / za dobę
20 zł / za osobę dorosłą
15 zł / dziecko od 3 do 12 lat
15 zł / za namiot do 20 m
Przyczepa campingowa / za dobę
20 zł / za osobę dorosłą
15 zł / dziecko od 3 do 12 lat
40 zł / za postój przyczepy do 50 m2
15 zł / samochód osobowy
Prąd – 20 zł/doba

Regulamin Łowiska „Nad Stawem”

1. Osoba chcąca korzystać z łowiska należy zgłosić się do gospodarza łowiska lub obsługi łowiska.
2. Korzystanie z łowiska nie wymaga posiadania karty wędkarskiej.
3. W ośrodku nie ma możliwości wypożyczenia wędki (trzeba posiadać swoją)
4. Osoba chcąca korzystać z łowiska używa własnych wędek, podbieraka i maty - obowiązkowo
5. Łowisko czynne jest w godzinach od 8:00 do 20:00.
6. Prawo do samodzielnego wędkowania ma osoba, która ukończyła 16 lat.
7. Osoby poniżej 16 roku życia, chcące korzystać z łowiska, muszą być pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
8. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie - sprzątamy po sobie!!!
9. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.
10. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb.
11. Na łowisku obowiązują haczyki bezzadziorowe.
12. Wędkarz zobowiązany jest do humanitarnego obchodzenia się ze złowionymi rybami (trzymamy je na matach, nie podnosimy wysoko, zdjęcia robimy nad matami)
13. Nakazuje się posiadanie oraz stosowanie przez wędkarzy maty wędkarskiej oraz odkażacza do ryb.
14. Na łowisku dozwolony jest połów metodą gruntowo-spławikową.
15. Podczas wędkowania złowione ryby, które wędkarz zamierza zakupić, przetrzymuje wyłącznie w siatkach (sprzedajemy tylko karpie do 2 kg)
16. Ryby złowione ponad potrzeby indywidualne, wędkarz wypuszcza do wody.
17. Zabrania się używania środków pływających napędzanych silnikami spalinowymi, żaglem oraz kajaków do celów wędkarskich.
18. Przed rozpoczęciem połowu wędkarz ma obowiązek uregulowania płatności.
19. Gospodarz łowiska i inne osoby obsługujące mają prawo do:
kontroli samochodów i bagaży, w przypadku podejrzenia o kradzieży ryb,
wypraszania z terenu łowiska, w przypadku: głośnego zachowania, śmiecenia, dewastacji i kradzieży.
20. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać sprzęt wędkarski, złowione ryby oraz przynęty.
21. Złowione okazy o wadze większej niż 2 kg BEZWZGLĘDNIE wypuszczamy do wody. Obowiązuje zakaz przetrzymywania takich ryb w siatkach.
22. Obowiązek zakupu wszystkich pstrągów zmęczonych holowaniem lub głęboko zapiętych nie mogących swobodnie odpłynąć.
23. Zabrania się kąpieli w wodach łowiska.
24. Wejście na łowisko jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu.

Cennik Łowiska „Nad Stawem”
Za całodzienne wędkowanie od 8.00 do 20.00
Wstęp na łowisko - 20,00 zł za jedną wędkę (Maksymalnie na osobę 2 wędki)

Cennik żywych ryb za 1 kg
Karp żywy - 30 zł
Karaś - 22 zł


regulamin kąpieli

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „NAD STAWEM ”OLEŚNICA MAŁA 76 A
1. STAW DLA KĄPIELI CZYNNY JEST W GODZINACH PODANYCH NA WIZYTÓWCE GOOGLE.
2. WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄ Z KĄPIELI NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
3. DZIECI DO LAT 9 MOGĄ KORZYSTAĆ Z KĄPIELI WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.
4. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z KĄPIELI OSOBOM, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA
SPOŻYCIE ALKOHOLU.
5. STREFA DLA NIE UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ OZNACZONA JEST LINIĄ W KOLORZE ŻÓŁTYM
DO 1,2 M. GŁĘBOKOŚCI.
6. STREFA BRODZIKA OZNACZONA JEST LINIĄ W KOLORZE CZERWONYM DO 0,4 M
GŁĘBOKOŚCI.
7. OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE STAWU NIE WOLNO:
a) PRZEKRACZAĆ LINII OZNACZONEJ KOLOREM ŻÓŁTYM JEŻELI NIE UMIEJĄ
PŁYWAĆ,
b) NISZCZYĆ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU NA PLAŻY,
c) STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAKŁÓCAĆ WYPOCZYNKU
INNYM OSOBOM,
d) ZAKŁÓCAĆ SPOKÓJ, WRZUCAĆ I POPYCHAĆ INNE OSOBY DO WODY,
e) ZAŚMIECAĆ I BRUDZIĆ TEREN WOKOŁO STAWU.
8. ZABRANIA SIĘ SKOKÓW DO WODY.
9. OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE STAWU ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA
POLECEŃ WŁAŚCICIELA OBIEKTU LUB OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ.
10. OSOBY NISZCZĄCE SPRZĘT WODNY LUB URZĄDZENIA PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA WYRZĄDZONE SZKODY.